Понедельник, 25.03.2019, 08:22
Совет военных ветеранов
Главная | Устав совета ветеранов | Регистрация | Вход
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

ЗАРЕЄСТРОВАНО                                        ЗАТВЕРЖЕНИЙ

 

Головним Управлінням юстиції               засновницькою конференцією громадської

 в  Херсонської області                                            організації представників ветеранів

„__”________________ 2009 г.                             військкоматів Херсонської області

 свідоцтво    № _____________

Начальник Головного Управління

 юстиції  в Херсонської  області                        Протокол № 2 від 21 листопада 2008 р.

_____________А. М. Прокопенко

 

  Статут

 громадської організації

  Ради ветеранів

Херсонського обласного військового комісаріату

    м. Херсон
 

 1. Загальні положення

1.1 Рада ветеранів Херсонського обласного військового комісаріату (далі по тексту - Рада ветеранів) є добровільною неприбутковою громадською організацією військовослужбовців запасу і у відставці, робочих і службовців, членів їх родин, які проходили службу або які працювали у військкоматах Херсонської області.

12        Рада ветеранів здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Законів України
 « Про об'єднання громадян », «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту», інших законодавчих актів України, даним Статутом.

13        Діяльність організації розповсюджується на територію Херсонської області.

 

1.4 Скорочена назва організації: «Рада ветеранів Херсонського ОВК»

1.5 Рада ветеранів користується пільгами і перевагами, передбаченими чинним законодавством України.

1.6     Юридична адреса: 73000, Україна, м. Херсон, вул. Радянська 21, Херсонський обласний військовий комісаріат.

2. Цілі і завдання Ради ветеранів Херсонського ОВК

2.1 Рада ветеранів вважає своєю головною метою: всебічний захист законних прав,
соціальних, економічних і інших інтересів військовослужбовців запасу і у відставці, робочих і службовців, членів їх сімей, які раніше проходили службу або які працювали у військкоматах Херсонської області.

2.2 Рада ветеранів для виконання поставленої мети у встановленому порядку
здійснює такі завдання:

- представляє і захищає свої законні інтереси, відстоює права і інтереси своїх членів в державних органах влади і громадських організаціях, здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України;

- бере участь у виробленні і реалізації комплексних програм і проведенні інших заходів, спрямованих на соціальний захист військовослужбовців запасу і у відставці, робочих і службовців, членів їх сімей, які проходили службу або які працювали у військкоматах Херсонської області.;

- надає пропозиції на розробку і ухвалення законів і постанов органами державної законодавчої і виконавчої  влади по вирішенню проблем, які турбують військовослужбовців запасу, робочих і службовців, членів їх сімей, які проходили службу або які працювали у військкоматах Херсонської області.;

- надає, в межах можливого, юридичну, організаційну і іншу допомогу своїм членам у поліпшенні житлових умов, медичного, торгового, побутового, транспортного і іншого обслуговування;

- здійснює добродійні заходи, акції милосердя, створює спеціальні фонди з метою поліпшення життєзабезпечення ветеранів, військовослужбовців запасу і у відставці, робочих і службовців, членів їх сімей, які проходили службу або які працювали у військкоматах Херсонської області;

- активно бере участь в героїчному патріотичному вихованні молоді на
кращих традиціях старших поколінь культурного і духовного надбання, поваги до
батьків, збереження спадкоємності поколінь;

- сприяє увічненню пам'яті про участь українського народу в Перемозі у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років і  турбується про збереження пам'ятників і меморіалів захисникам Батьківщини, видатним людям праці, науки, культури, підтримує зв'язки з ветеранськими організаціями України, Незалежних Держав, інших зарубіжних країн, піклується про зміцнення дружби і взаєморозуміння між народами.

2.3 Рада ветеранів - за взаємною домовленістю з державними структурами, профспілковими і іншими органами делегують своїх представників в Комісії цих органів з перевірки ними стану торгового, побутового, медичного, транспортного і іншого забезпечення ветеранів, інвалідів, утримання їх в будинках - інтернатах, здійсненню громадського контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час перевірок.

3. Членство в організації.

3.1  Членами Ради ветеранів можуть бути: військовослужбовці запасу і у відставці, робочі і службовці, члени їх сімей, які  раніше проходили службу або які  працювали у військкоматах Херсонської області, та висловили бажання на таке членство, незалежно від національності і політичних переконань, партійної приналежності, які визнають мету ветеранського руху, Статут Ради ветеранів і в міру своїх можливостей беруть посильну участь в роботі ветеранської організації.

3.2 Членство в Раді ветеранів є фіксованим-індивідуальним і  колективним.

3.3      Прийом в індивідуальні члени проводиться на зборах або засіданнях ради первинної організації ветеранів на основі письмової або усної заяви. Члени організації заносяться в Книгу (картку) обліку і їм видається членський квиток єдиного зразка.

3.4      Член Ради ветеранів має право: обирати і бути вибраним в керівні органи, брати участь у зібраннях Ради ветеранів, критикувати недоліки, вносити пропозиції, поводитися з питаннями до всіх ветеранських інстанцій і вимагати відповіді по суті своїх звернень, користуватися захистом своїх прав.

3.5      Член Ради ветеранів зобов'язаний: дотримуватися вимог Статуту Ради ветеранів, в міру своїх можливостей брати участь в роботі ветеранської організації, оберігати єдність, зміцнювати і примножувати ряди Ради ветеранів, займати активну життєву позицію в суспільстві, показувати приклад в дотриманні норм суспільної моралі.

3.6 За порушення Статуту членові Ради ветеранів може бути оголошене
"попередження", "догана" або виключення з членів Ради ветеранів.

3.7        Член Ради ветеранів може вільно вийти з організації, повідомивши про це письмово
Раді.

 

4. Організаційна будова і органи, що управляють.

4.1       Вищим керівним органом Ради ветеранів є конференція, яка скликається не менше чим 1 раз на рік, або на вимогу не менше 1 /3 членів Ради ветеранів.

4.2       Конференція заслуховує і затверджує звіт Ради ветеранів і ревізійної комісії, визначає основні напрями діяльності, затверджує Статут, вносить до нього зміни і доповнення, обирає строком на 2 роки Раду  і  Наглядову Раду, приймає  рішення  про  ліквідацію Ради ветеранів.  Рішення конференції  приймається більшістю голосів 

4.3       Рада є органом, якій управляє в період між конференціями. На свої засідання збирається у разі потреби, але не рідше один раз в півріччя. У відповідності до своєї компетенції Рада запроваджує в життя вирішення конференції, здійснює контроль по ухвалених рішеннях, збирає конференцію, розглядає найбільш важливі питання діяльності Ради ветеранів і приймає по ним рішення. Вибирає голову Ради, заступника, секретаря  терміном  на два роки

4.4 Голова Ради здійснює управління фінансовою діяльністю, подає на затвердження
конференції програми, звіти доходів і витрат, документи і інші справи, які
регламентують діяльність Ради ветеранів.

4.5 Голова Ради організовує облік членів Ради ветеранів, здійснює необхідні заходи з метою матеріальної допомоги членам Ради ветеранів і членам їх сімей, а також сім'ям загиблих, поранених, померлих пенсіонерів і працівників військкоматів.

4.6        За фінансово - господарською діяльністю Ради ветеранів, обліком і збереженням матеріальних цінностей здійснює Наглядова Рада, яка звітна конференції і вибирається на 2 роки в складі: голова, заступник і члени ревізійної комісії.

4.7     . Наглядова Рада:

 • здійснює контроль за фінансовою та господарською діяльністю Ради ветеранів;
 • перевіряє правильність ведення обліку і звітності;
 • вимагає від посадових осіб Ради ветеранів надання їй всіх необхідних для перевірки документів;
 • голова Наглядової Ради має право брати участь у засіданнях Ради ветеранів  з правом дорадчого голосу;
 • робить  висновки  щодо  звітів  про  господарську та фінансову діяльність Ради ветеранів;
 • вимагає від Правління Ради ветеранів позачергового скликання Конференції в разі загрози інтересам Ради ветеранів або при виявленні зловживань посадовими особами Ради ветеранів.

4.8     Про зміну в Статуті в 5-денний термін повідомляти в реєстраційний орган

5. Кошти Ради ветеранів

5.1  Грошові кошти формуються: з добровільних пожертвувань державних,
комерційних, приватних і кооперативних підприємств і організацій, іноземних фірм,
окремих громадян і інших приходів, не заборонених чинним законодавством.

5.2 Грошові кошти Ради ветеранів використовуються для виділення матеріальною,
соціально - побутовій, медичній допомозі членам Ради ветеранів, фінансування
видавницькою і культурно - масової роботи, пожертвування і інші платежі, не заборонені
чинним законодавством.

5.3 Для обліку і зберіганню грошових  коштів рішенням Ради призначаються відповідальні особи. Облік відбувається відповідно до чинного законодавства.

5.4   Порядок перерахування грошових коштів приймається  за  рішенням Ради. Контроль здійснює Наглядова Рада

6. Припинення діяльності організації

6.1      Припинення діяльності Ради ветеранів може здійснюватися шляхом реорганізації або ліквідації.

6.2      Реорганізація Ради ветеранів здійснюється за рішенням конференції і приймається більшістю голосів, які складають не менше 2/3 присутніх на конференції або на підставі рішення суду.

6.3      Для вирішення питань, пов'язаних з ліквідацією Ради ветеранів, створюється ліквідаційна комісія, яка призначається відповідно до чинного Законодавства.

6.4 Засоби і інше майно Ради ветеранів, у тому числі і у разі ліквідації не можуть перерозподілятися між її членами і використовується для виконання статутних завдань або на добродійні цілі, а у випадках, передбаченими законодавчими актами чи за рішенням суду направляються в дохід  держави.

Форма входа
Поиск
Календарь
«  Март 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Архив записей
Друзья сайта
 • Официальный блог
 • Сообщество uCoz
 • FAQ по системе
 • Инструкции для uCoz
 • Copyright MyCorp © 2019 Сайт управляется системой uCoz